1399/04/24-18:59

هیات رییسه موقت یا دائم؟

هیات رییسه موقت یا دائم؟

دکتر غلامحسین الهام

طبق اصل ۶۵ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد. صدق تام نمایندگی وقتی است که اعتبار نماینده تصویب شده باشد، لذا اصل ۹۶ تصویب اعتبارنامه نمایندگان را در وضعیت عدم رسمیت اجازه داده که امری ضروری است، چرا که در غیر این صورت مشکل دور پدید می آمد.

یکی از اقدامات ضروری انتخاب هیات رییسه است. لذا آیین نامه داخلی هیات رییسه سنی و بعد موقت را پیش‌بینی کرده بود. بعد از تصویب اعتبارنامه ها حداقل به تعداد دو سوم مجموع نمایندگان یعنی هنگامی که مجلس رسمیت یافت هیات رییسه دائم انتخاب می‌شوند. ظاهراً درسال ۱۳۹۷ هیات رییسه موقت از آیین نامه حذف شد و مجلس در حالی که رسمیت ندارد هیات رییسه دائم را انتخاب می کند. اگر چه این قانون به تایید شورای نگهبان رسیده است ولی آیا خلاف اصول ۶۵ و ۹۳ قانون اساسی نیست؟ اگر تعدادی از کسانی که به هیات رییسه رای داده اند اعتبارنامه شان تصویب نشود مبنای مشروعیت هیات رییسه چیست؟

بهتر است مجلس یازدهم مسیرهای نقض قانون‌ اساسی را که در گذشته اتفاق افتاده مسدود کند و مطابق سوگندی که نمایندگان ادا کرده اند، قانون اساسی را در شکل و محتوا تقویت و تثبیت کند.

نظرات

اخبار مرتبط