1399/07/19-19:42

بدهي دولت در سال ۱۴۰۵ در «آستانه خطر» قرار مي‌گيرد

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره بدهی عمومی اعلام کرد: نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال های 1399 و 1405 براساس آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی به ترتیب 52.4 و 73.4 درصد خواهد بود.

به گزارش دولت بهار، مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرد: برآوردهای کارشناسی نشان میدهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 1398 براساس آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی حدود 48 درصد و در سال 1399 در حدود 52 درصد خواهد بود. این ارقام براساس برآورد مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی به ترتیب به 34 و 37 درصد کاهش پیدا میکند.

همچنین طبق محاسبات بازوی کارشناسی مجلس در اپلیکیشن تعاملی آنلاین برای محاسبه مسیر آتی بدهی عمومی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 1405 براساس آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی 73.4درصد و این رقم براساس برآورد مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی به 59.7 درصد خواهد بود».

براساس پیش بینی های فوق و براساس آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال جاری به وضعیت «در آستانه هشدار» و در سال 1405 به وضعیت «در آستانه خطر» خواهد رسید.

نظرات

اخبار مرتبط