1399/07/24-21:52

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان جمعه ۲۵ مهر

 جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان جمعه ۲۵ مهر

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه ۲۵ مهر ۹۹ اعلام شد.

به گزارش دولت بهار، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه 25 مهر99 اعلام شد.

متوسطه اول

ساعت 14.30 تا 15 فرهنگ و هنر  - درس طراحی سنتی      پایه هفتم

ساعت 15 تا 15.30 فرهنگ و هنر - طراحی ذهنی از پرندگان     پایه هشتم  

ساعت 15.30 تا 16 فرهنگ و هنر  -  فصل دوم گرافیک     پایه نهم  

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت 16 تا 16.30 آموزش مجازی-  نکاتی برای تدریس در کلاس 

متوسطه دوم نظری 

  ساعت 16.30 تا 17 تفکر و سواد رسانه ای  -  درس انتخابی-  مشترک تمام رشته ها   
   
  ساعت 17 تا 17.30 زمین شناسی  - پایه 11- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 
     
 ساعت 17.30 تا 18 تاریخ معاصر   -  پایه 11-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

شبکه 4

ساعت 7.30 درس علوم وفنون ادبی 3 پایه 12 شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 8 درس فارسی 2 پایه 11 مشترک تمام رشته ها

ساعت 8.30 درس علوم وفنون ادبی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 10.15 درس تاریخ 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت 10.45 درس نگارش 1 و 2 پایه 10 مشترک تمام رشته ها

ساعت 11.15 درس تاریخ 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت 11.45 درس ریاضی آمار 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت 12.15 درس  حسابان 1 پایه 11 رشته ریاضی فیریک

ساعت 12.45 درس فیزیک 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 13.15 درس ریاضی وآمار 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

شبکه قرآن ومعارف

 ساعت 15 درس اصول وعقاید3 پایه 12 رشته  علوم ومعارف

ساعت 15.30 درس اصول وعقاید 2 پایه 11 رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت 16 درس دین وزندگی 2 پایه 11 رشته علوم تجربی وریاضی

ساعت 16.30 درس  اصول وعقاید 1 پایه 10 رشته علوم ومعارف

نظرات

اخبار مرتبط