1401/06/26-00:47

دکتر احمدی نژاد: دعا کنید این جمعه بیاید...

به میدان بیا و به داد مردم برس، این دست و آن دست نکن ...

درد دل و ابراز محبت پرشور مردم به دکتر احمدی نژاد در سبزه میدان رشت ــ ۲۴ شهریور ۱۴۰۱

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب