اخبار فرهنگ

 آماده پذیرش میلیونی زوار اربعین از سراسر جهان هستیم
آماده پذیرش میلیونی زوار اربعین از سراسر جهان هستیم
 شرط حذف کنکور از نظر وزیر علوم

شرط حذف کنکور از نظر وزیر علوم

وزیر علوم در خصوص شرایط حذف کنکور گفت: برای حذف کنکور در سه سال گذشته، بحثمان در شوراهای مختلف و جلسات رسمی این بود که دانشگاه ها برای انتخاب دانشجویان خود نیاز به شاخص های استاندارد دارند؛ بنابراین اگر ما برای سه سال آخر آ...

2 ماه پیش