1399/11/14-17:57

حجم نقدینگی به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید

حجم نقدینگی به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید

حجم نقدينگي در پايان آذرماه با 26.6 درصد رشد به 3 هزار و 130 هزار ميليارد تومان و حجم پايه پولي با رشد 29.7 درصدي به 407 هزار و 540 ميليارد تومان رسيد.

به گزارش دولت بهار، برای اولین بار حجم نقدینگی در پایان آذر ماه امسال وارد دامنه 3000 هزار میلیارد تومان شد. 

براساس آمارهای بانک مرکزی در پایان آذرماه امسال حجم نقدینگی با 26.6 درصد افزایش به 3 هزار و 130 هزار میلیارد تومان رسیده است.

از این رقم سهم شبه پول 2512 هزار و 990 میلیارد تومان شبه پول و سهم پول 617 هزار و 30 میلیارد تومان است. در یک سال منتهی به آذر ماه رشد شبه پول 22.9 درصد و رشد پول 44.4 درصد بوده است.

حجم پایه پولی 407 هزار و 540 میلیارد تومان شده که نسبت به آذر ماه سال گذشته 29.7 درصد و در مقایسه با ابتدای سال جاری 15.5 درصد رشد داشته است.

ضریب فزاینده در پایان آذر ماه 99 به عدد 7.68 رسیده که نسبت به ابتدای سال 9.6 درصد رشد داشته است. اسفند 98 ضریب فزاینده 7.006 بوده است.

نظرات

اخبار مرتبط