فیلم

 ابراز محبت مسافران پرواز دبی - تهران به دکتر احمدی‌نژاد
ابراز محبت مسافران پرواز دبی - تهران به دکتر احمدی‌نژاد
لحظات فرود هواپیما و خروج دکتر احمدی‌نژاد از فرودگاه امام در پایان سفر به دبی
لحظات فرود هواپیما و خروج دکتر احمدی‌نژاد از فرودگاه امام در پایان سفر به دبی
 کلیپ بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون مالزی در اکسپوی دبی
کلیپ بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون مالزی در اکسپوی دبی
کلیپ بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون مکزیک در اکسپوی دبی
کلیپ بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون مکزیک در اکسپوی دبی
 کلیپ بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون تایلند در اکسپو ۲۰۲۰
کلیپ بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون تایلند در اکسپو ۲۰۲۰
احمدی‌نژاد در حلقه محبت مردم جهان/ ۵
احمدی‌نژاد در حلقه محبت مردم جهان/ ۵
احمدی‌نژاد در حلقه محبت مردم جهان/ ۴
احمدی‌نژاد در حلقه محبت مردم جهان/ ۴
احمدی‌نژاد در حلقه محبت مردم جهان/ ۳
احمدی‌نژاد در حلقه محبت مردم جهان/ ۳
احمدی‌نژاد در حلقه محبت مردم جهان/ ۲
احمدی‌نژاد در حلقه محبت مردم جهان/ ۲
 احمدی‌نژاد در حلقه محبت مردم جهان/ ۱
احمدی‌نژاد در حلقه محبت مردم جهان/ ۱
اهدای نماد کشور عمان به دکتر احمدی‌نژاد در پاویون این کشور در اکسپو ۲۰۲۰ دبی
اهدای نماد کشور عمان به دکتر احمدی‌نژاد در پاویون این کشور در اکسپو ۲۰۲۰ دبی
 بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون فرانسه در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰
بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون فرانسه در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰
 بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون شیلی در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰
بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون شیلی در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰
ابراز محبت حاضران در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ به دکتر احمدی‌نژاد/ ۲
ابراز محبت حاضران در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ به دکتر احمدی‌نژاد/ ۲
ابراز محبت حاضران در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ به دکتر احمدی‌نژاد/ ۱
ابراز محبت حاضران در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ به دکتر احمدی‌نژاد/ ۱
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب