فیلم

 من سها باطبی هستم!
من سها باطبی هستم!
مصاحبه دکتر احمدی نژاد با مجله گرچک حیات ترکیه
مصاحبه دکتر احمدی نژاد با مجله گرچک حیات ترکیه
مصاحبه دکتر احمدی نژاد با رسانه رسمی دانشگاه Beykent استانبول
مصاحبه دکتر احمدی نژاد با رسانه رسمی دانشگاه Beykent استانبول
مصاحبه دکتر احمدی نژاد با خبرگزاری دمیرورن در ترکیه
مصاحبه دکتر احمدی نژاد با خبرگزاری دمیرورن در ترکیه
مصاحبه دکتر احمدی نژاد با شبکه A Haber در ترکیه
مصاحبه دکتر احمدی نژاد با شبکه A Haber در ترکیه
مصاحبه دکتر احمدی نژاد با شبکه CNN TÜRK در ترکیه
مصاحبه دکتر احمدی نژاد با شبکه CNN TÜRK در ترکیه
بازدید دکتر احمدی نژاد از کاپالی چارشی و ابراز محبت مردم/ ۶
بازدید دکتر احمدی نژاد از کاپالی چارشی و ابراز محبت مردم/ ۶
 بازدید دکتر احمدی نژاد از کاپالی چارشی و ابراز محبت مردم/ ۵
بازدید دکتر احمدی نژاد از کاپالی چارشی و ابراز محبت مردم/ ۵
بازدید دکتر احمدی نژاد از کاپالی چارشی و ابراز محبت مردم/ ۴
بازدید دکتر احمدی نژاد از کاپالی چارشی و ابراز محبت مردم/ ۴
بازدید دکتر احمدی نژاد از کاپالی چارشی و ابراز محبت مردم/ ۳
بازدید دکتر احمدی نژاد از کاپالی چارشی و ابراز محبت مردم/ ۳
 بازدید دکتر احمدی نژاد از کاپالی چارشی و ابراز محبت مردم/ ۲
بازدید دکتر احمدی نژاد از کاپالی چارشی و ابراز محبت مردم/ ۲
بازدید دکتر احمدی نژاد از کاپالی چارشی و ابراز محبت مردم/ ۱
بازدید دکتر احمدی نژاد از کاپالی چارشی و ابراز محبت مردم/ ۱
ابراز محبت مردم ترکیه به دکتر احمدی نژاد در حاشیه نماز جمعه شهر استانبول/ ۲
ابراز محبت مردم ترکیه به دکتر احمدی نژاد در حاشیه نماز جمعه شهر استانبول/ ۲
 ابراز محبت مردم ترکیه به دکتر احمدی نژاد در حاشیه نماز جمعه شهر استانبول/ ۱
ابراز محبت مردم ترکیه به دکتر احمدی نژاد در حاشیه نماز جمعه شهر استانبول/ ۱
 حضور دکتر احمدی نژاد در نمازجمعه شهر استانبول در مسجد چاملیجا/ ۲
حضور دکتر احمدی نژاد در نمازجمعه شهر استانبول در مسجد چاملیجا/ ۲
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب