1399/11/16-22:22

جدول پخش مدرسه تلويزيوني جمعه ۱۷بهمن

جدول پخش مدرسه تلويزيوني جمعه ۱۷بهمن

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای جمعه ۱۷ بهمن در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

به گزارش دولت بهار، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای جمعه ۱۷ بهمن را مشخص کرد.

شبکه آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت۸:۰۰ تا ٨:٣٠
نازک دوزی - رشته طراحی و دوخت - پایه ۱۰ -شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰
کارگاه گرافیک - رشته گرافیک - پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
کارگاه نوآوری و کارآفرینی - مشترک تمامی رشته ها- پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
ریاضی و زندگی
با محوریت پایه چهارم

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
ریاضی و زندگی
با محوریت پایه پنجم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
ریاضی وزندگی
بامحوریت پایه ششم

ساعت ۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
تفکر پژوهش پایه ششم

ساعت ۱۲:۳۰ تا۱۳:۰۰
بسته تحولی مدرسه خوانا

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
فرهنگ و هنر - سفالگری
پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
فرهنگ و هنر - خوشنویسی
پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
فرهنگ و هنر - هنرهای زیر لاکی
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
اموزش معلمان - سنجش آمیخته با تدریس در گستره هنر

متوسطه دوم
 ساعت ۱۶:۳۰ تا:۱۷
ریاضی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ۱۷ تا۱۷:۳۰

امادگی دفاعی-پایه ۱۰ - مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
ریاضی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸ درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰درس مدیریت خانواده وسبک زندگی۲پایه۱۲مشترک تمام رشته ها 

ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها

ساعت۱۰:۴۵درس نگارش۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها

ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی 

ساعت۱۱:۴۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۲:۱۵درس عربی زبان قران۱ پایه۱۰رشته ادبیات

ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی آمار۳پایه ۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

شبکه قران و معارف سیما

ساعت ۸:۰۰
اخلاق اسلامی یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰
اصول عقاید سه رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۵:۰۰
اصول عقاید دو رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

نظرات

اخبار مرتبط