1400/01/14-09:00

دست‌هایی برای کمبود کاذب مرغ در کار بود تا مجبور به افزایش قیمت کنند

 دست‌هایی برای کمبود کاذب مرغ در کار بود تا مجبور به افزایش قیمت کنند

رییس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشوراز وضعیت نابسامان بازار مرغ و عملکرد ضعیف مسئولان دستگاه‌های ذی ربط به شدت انتقاد کرد.

به گزارش دولت بهار، دکتر غلامرضا حسن پور عضو هیات عالی نظارت برسازمان‌های صنفی  اعلام کرد: به فرموده پیامبراعظم هرکس یک شب درآرزوی گرانی برامت من باشد، خداونداعمال او را تباه میکند.

وی افزود: باکمال تاسف وتعجب هرروز شاهدگرانی‌های بی دلیل وسازماندهی شده هستم که مورداخیرآن گرانی مرغ توسط قرارگاه به اصطلاح ساماندهی به مسولیت وزیرکشاورزی وعضویت برخی وزارتخانه‌ها ونماینده گانی ازسایرقواهستیم.

وی تصریح کرد: وقتی مسئولان محترم درسطوح مختلف نتوانستندمعضل تامین، تولید وتوزیع مرغ راحل کنند، به یکباره تسلیم برخی زیادی خواهی‌ها شده وبه جای حل مسآله، صورت مساله راپاک کردند وناگهان قیمت مرغ در اولین جلسه قرارگاه ساماندهی مرغ بیش ازبیست درصدافزایش یافت!

به گفته وی ادعای اولیه آقایان مسئول بویژه دروزارت کشاورزی، درتمام جلسات اعم ازجلسات وزارتخانه ومجلس شورای اسلامی که بنده نیزحضورداشتم ورسانه هابه آن پرداحتنداین بودکه درتامین وتولیدمرغ هیچ گونه مشکلی نیست وتمام مشکلات به توزیع ونظارت برمیگردد.

وی تاکید کرد: برای رفع این مشکل ادعایی، وبه درخواست وزیرصنعت، معدن وتجارت، بسیج اصناف کشوربا ارائه طرح "کاسب امین" وطرح"همیاران بازرسی" واردمیدان شد وبدون هیچ چشم داشتی وباساماندهی نیرو‌های داوطلب درمرحله اول حدود ۱۰ هزار واحد صنفی امین رابرای توزیع اقلام ضروری بویژه مرغ به سازمان‌های صمت سراسر کشورمعرفی نمود و ۴ هزار بازرس افتخاری نیز دراختیاراتاق اصناف وسازمان‌های صمت قرار داد، ولی باکمال تاسف مرغ مورد نیازمردم هیچ گاه تامین نشد و مقدارمرغ توزیع شده بامیزان مصرف تفاوت فاحشی داشت.

رییس بسیج اصناف کشور گفت: به طورمثال درروز‌های دهم، یازدهم ودوازدهم فروردین کل مرغ توزیع شده برای مصرف استان تهران (تهران بزرگ وشهرستان‌های تهران) به طورمیانگین ۲۵۰تن بود درحالی که مصرف خانوار در استان تهران درشرایط عادی حدودهزارتن است. به عبارتی در دوماه گذشته هیچ گاه نیاز هزار تنی استان تهران علی رغم همه ادعاهامبنی برجوجه ریزی گسترده وحتی ادعای توانمندی درصادادت مرغ، تآمین نشد.

سوال اساسی اینجاست که علت کمبودمرغ وچندنرخی شدن آن وایجادبازارسیاه چیست؟

دکتر حسن پور اظهارداشت: افزایش قیمت مرغ چه رابطه‌ای با اشباع بازاردارد؟ این سوال میتواند یک پاسخ داشته باشد وآن اینکه دست‌هایی برای ایجاد کمبود کاذب مرغ درکاربوده تا همه را مجبور به تمکین درخصوص افزایش قیمت کنند واین عوامل آشکار وپنهان موفق شدندکه هم مردم راشرایط شیوع ویروس کرونا درصف‌های طولانی مرغ قرارداده و هم مرغ راباقیمت آزادحتی دوبرابرقیمت مصوب بفروشندوهم درنهایت قیمت مرغ رارسماافزایش دهند.

عضو هیات عالی نظارت برسازمان‌های صنفی می‌گوید: این درحالی است که به گفته مسولین تمام نهاده‌های با ارز ۴۲۰۰ به مرغداری‌ها تحویل داده شده ویکبارازجیب مردم این یارانه پرداخت شده است و هیچ اتفاق دیگری که بتواند در افزایش قیمت مرغ موثرباشد، نیفتاده است.

وی تاکید کرد: قطعا ما باافزایش قیمت مرغ مخالفیم زیرامردم تحت فشار‌هایی اقتصادی هستندو سزاوارنیست که بیش ازاین تحت فشارقرارگیرند بویژه در آستانه ماه مبارک رمضان بلکه راه کارآن را اعمال مدیریت صحیح ویکپارچه وصدور مجوز‌های جدید برای راه اندازی مرغداری‌ها وکشتارگاه‌های جدید به بخش خصوصی میدانیم.

دکتر حسن پور اعلام کرد: بسیج اصناف آمادگی خود را برای رفع این معضل بابکارگیری تمام ظرفیت‌ها به شرط واگذاری اختیارات کامل توسط دولت محترم، اعلام می‌دارد. همان گونه که درمدیریت ماسک درکشور کارنامه خوبی را ارائه داد.

وی در پایان با انتتقاد از عملکرد برخی مسئولان و عدم دسترسی به آن‌ها در این ایام خاص گفت: برخی مسئولان چند روز مانده به پایان سال کشور را برای گذراندن تعطیلات نوروزی ترک کرده وامکان برقراری هیچ ارتباطی با آن‌ها وجودندارد. این درحالی است که دراین شرایط سخت مسولیت خطیری به عهده آنهاست.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب