1400/01/18-10:54

برنامه برخورد برخی نهادهای امنیتی با اطرافیان دکتر احمدی نژاد

به گزارش دولت بهار، شنیده ها از برنامه برخورد برخی نهادهای امنیتی با اطرافیان و همکاران دکتر احمدی نژاد حکایت دارد.

هدف از افزایش این برخوردها که در حال حاضر نیز در سطوحی ادامه دارد، تشدید فشار بر دکتر احمدی نژاد و مردم در فضای سیاسی و انتخاباتی کشور است.

این احتمال پس از آن قوت گرفته است که با وجود برخوردهای تهدید آمیز عوامل امنیتی، گروه های مردمی همچنان از نقاط مختلف کشور برای دیدار با دکتر احمدی نژاد عازم تهران هستند تا از ایشان برای ثبت نام در عرصه انتخابات ریاست جمهوری دعوت کنند.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب