1400/02/05-18:11

پایی که جا مانده بود!

محمدجعفر بهداد در اینستاگرام نوشت:

سفر استانی بود و دیدار با منتخبان ایثارگر استان ... یکی از جانبازان قطع پا در پایان برنامه، به شوق دیدار رییس جمهور به دل جمعیت زده بود. در اثر فشار و ازدحام حاضران، پای مصنوعی اش جدا شد و در گوشه ای افتاد ، اما با همان وضع جلو رفت تا به مقصودش برسد. پایش را گرفته بودم تا زیر دست و پای جمعیت آسیب نبیند و بتوانم در موقعیتی مناسب به او برسانم که ... یکی از  عکاسان کار خودش را کرد.

آن روزها نه از تعبیر جوان مومن انقلابی استفاده می شد و نه سخنی درباره ی گام دوم انقلاب بود... اما یکی از بهترین روزهای خدمتگزاری مدبرانه و خالصانه ی دولت به مردم بود. همان خدماتی که از سوی خواص چندان قدر دانسته نشد و پیامدهای این ناسپاسی ها، چند سالی است که گریبان همه را گرفته است.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب