1399/04/26-22:47

مسئوليت ثبت سفارش ارز نهاده هاي دامي به وزارت كشاورزي بازگشت

 مسئوليت ثبت سفارش ارز نهاده هاي دامي به وزارت كشاورزي بازگشت

وزير كشاورزي با ارسال نامه اي به همتاي خود در وزارت صنعت گفت: بر دستور معاون اول رييس جمهور، انتقال كليه موارد مرتبط با فرآيند ثبت سفارش و تخصيص ارز براي نهاده هاي دامي شامل ذرت، جو، كنجاله سويا و دانه هاي روغني وارداتي به وزارت متبوع انجام دهيد.

به گزارش دولت بهار به نقل از تسنيم، كاظم خاوازي وزير جهاد كشاورزي در نامه اي به حسين مدرس خياباني سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: با عنايت به تصويب نامه  شماره 64015/ت 56873 مورخ 24.5.1398 هيات محترم وزيران در خصوص مسئوليت تنظيم بازار نهاده هاي كشاورزي و نامه شماره 19947 مورخ 30.2.99 متضمن دستور معاون اول رييس جمهور؛ مقتضي است مقرر فرماييد  نسبت به انتقال كليه موارد مرتبط با فرآيند ثبت سفارش و تخصيص ارز براي نهاده هاي دامي شامل ذرت، جو، كنجاله سويا و دانه هاي روغني وارداتي (با توجه به اينكه 78 درصد آن كنجاله استحصالي است) به وزارت متبوع اقدام لازم معمول گردد.

نظرات

اخبار مرتبط