1400/04/18-15:07

تشديد فشار بر خادم ملت ايران!

تشديد فشار بر خادم ملت ايران!

انتظار این بود که سخنان خادم ملت ايران در این خصوص جدی گرفته شود، اما جریان فاسد امنیتی، با طرح موضوع در شورای امنیت کشور به ریاست عبدالرضا رحمانی، درصدد برآمده است تا به جای حل مشکل، صورت مساله را از طریق برخورد با دکتر احمدی نژاد، پاک کند.

به گزارش دولت بهار، بر اساس اطلاعات واصله، درپی انتشار بیانیه هشدار دهنده دکتر احمدی نژاد در خصوص شرایط سخت کاری کارگران صنعت نفت، جریان فاسد امنیتی در وزارت اطلاعات، ادعای بی اساس تحریک کارگران به اعتصاب را در شورای امنیت کشور مطرح کرده و خواستار برخورد با خادم ملت ايران شده است.  

دکتر احمدی نژاد در بیانیه خود تاکید کرده بود که با منابع عظیم در اختیار وزارت نفت، تامین خواسته به حق کارگران صنعت نفت دایر بر تبدیل وضعیت قراردادی یکطرفه و اصلاح شرایط سخت کاری آنها، چندان مشکل نیست .

در این بیانیه با اشاره به اصلاح قراردادهای پیمانکاری نیروی انسانی در دولت قبل و بازگرداندن آن به وضعیت سابق در دولت کنونی، به مدیران و مقامات مربوطه هشدار داده شده است: بی توجهی به اعتراضات کسانی که همه راههای معمول را برای بیان و تامین خواسته های خود، بسته می بینند، عواقب خوبی برای آنان ندارد.

انتظار این بود که سخنان خادم ملت ايران در این خصوص جدی گرفته شود، اما جریان فاسد امنیتی، با طرح موضوع در شورای امنیت کشور به ریاست عبدالرضا رحمانی، درصدد برآمده است تا به جای حل مشکل، صورت مساله را از طریق برخورد با دکتر احمدی نژاد، پاک کند.

دکتر احمدی نژاد بارها نسبت به وقوع سیل ویرانگر ناشی از ناکارامدی ها و تصمیمات غلط و خسارت بار مقامات کشور هشدار داده است، اما آنها به جای درک این حقیقت و چاره اندیشی عالمانه برای آن، همواره ایشان را آماج حملات خود قرار داده اند.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب