1399/06/01-14:34

عزاداری با رعایت فاصله اجتماعی در عراق

مراسم های عزاداری با توجه به پروتکل‌های بهداشتی در استان‌های مختلف عراقی درحال برگزاری است.

نظرات

اخبار مرتبط