1399/06/01-14:34

عزاداری با رعایت فاصله اجتماعی در عراق

مراسم های عزاداری با توجه به پروتکل‌های بهداشتی در استان‌های مختلف عراقی درحال برگزاری است.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب