1401/03/30-10:30

کوچه مردها...

 "کوچه مردها"

✍️ نژند

ترا تاول دستها می شناسد
ترا قفل بن بستها می شناسد
گذر کن از این پیر مردان غافل
ترا نسل پیوستها، می شناسد

تو در امتداد افق، منتظر باش
ترا رسم آوردها، می شناسد
به میدان نمانده است آیین مردی
ترا " کوچه مردها " می شناسد

ترا گرمی خانه ها می شناسد
ترا کنج ویرانه ها می شناسد
ترا سفره مردم سرزمینم
ز" قانون یارانه ها " می شناسد

صدای خدا در گلوی تو پیچید
بهاری شد و با لبان تو خندید
دعای خلایق ترا می شناسد
ز گلها، شقايق ترا می شناسد

شب عاشقترین خانه را می شناسد
سحر خام و فرزانه را می شناسد
که میدان هفتاد و دو، نبض حق است
جهان قلب این خانه را می شناسد

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب