1399/06/20-23:35

جدول پخش مدرسه تلویزیونی جمعه ۲۱ شهریور در تمام مقاطع تحصیلی

 جدول پخش مدرسه تلویزیونی جمعه ۲۱ شهریور در تمام مقاطع تحصیلی

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای روز جمعه ۲۱ شهریور، در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

به گزارش دولت بهار، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را در روز جمعه ۲۱ شهریور مشخص کرد، مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم به قرار زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش:

مقطع تحصیلی زمان درس
پایه١٢- رشته ساختمان ساعت٨ تا ۸:۳۰ دانش فنی تخصصی

پایه١٢- رشته طراحی دوخت

ساعت٨:٣٠ تا٩ معرفی کتاب طراحی مد
پایه ١٠-رشته ماشین ابزار ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه
پایه ١٠- رشته رایانه ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵

مدیردانش فنی پایه

پایه ١٠- رشته نقشه کشی معماری ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ آشنایی با بناهای تاریخی

مقطع ابتدایی

مقطع تحصیلی زمان درس
پایه اول ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠  بازی و ریاضی 
پایه دوم ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵  فارسی و‌نگارش
پایه سوم ساعت ١١:٣۵ تا١٢ پیام ها و هدیه های آسمانی
پایه چهارم ساعت ١٢ تا١٢:٢۵ فارسی و‌نگارش
پایه پنجم ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ پیام ها و هدیه های آسمانی
پایه ششم ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ فارسی و‌نگارش

متوسطه اول

مقطع تحصیلی زمان درس
پایه هفتم ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠

کاروفناوری

پایه هشتم ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠

کاروفناوری

پایه نهم ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

کاروفناوری

متوسطه دوم

مقطع تحصیلی زمان درس
درس انتخابی تمام رشته ها  ساعت ١۶:٣٠ تا١٧

تفکر و سواد رسانه ای  مشترک

پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠

زمین شناسی

پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی ساعت ١٧:٣٠ تا١٨

تاریخ معاصر ایران

پایه دهم  رشته علوم تجربی ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس ریاضی١
پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠

هویت اجتماعی 

آموزش تکمیلی

آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ نحوه تولید محتوای الکترونیکی برای آموزش مجازی

شبکه چهار

مقطع تحصیلی زمان درس

پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸

درس دین وزندگی۳

پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلام ساعت ۸:۳۰

علوم وفنون ادبی۲

پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ۹

تاریخ ۳

پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ۹:۳۰

تاریخ ۳

پایه۱۱مشترک تمام رشته ها ساعت۱۰

درس فارسی۲

پایه۱۰مشترک تمام رشته ها ساعت  ۱۰:۳۰

نگارش ۱ونگارش۳

پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ساعت ۱۱

ریاضی وآمار۳

پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک ساعت ۱۱:۳۰

حسابان۱

پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک ساعت ۱۲

فیزیک۱

پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ساعت ۱۲:۳۰

ریاضی و آمار۳

 

نظرات

اخبار مرتبط