1401/11/02-00:34

خلاصه بودجه در ایران

به گزارش دولت بهار، دکتر محمدرضا منجذب نوشت:

طبق برآوردها حدود 40 درصد درآمدها و هزینه های ( کسب شده کل در کشور)  در اختیار (بودجه) دولت هست.

حدود 60درصد  از بودجه مزبور در اختیار شرکتهای دولتی و از اختیار کامل دولت خارج است.

الباقی بودجه در اختیار، 84  درصد بودجه دولت بصورت جاری، حقوق پرسنل و ... است.

از 16 درصد باقی مانده، بخش عمده ای به تبع هزینه های قبلی باید استمرار یابد.

نتیجه: پس این همه مباحث کارشناسی ، موافقت ها و مخالفت ها، وقت گذاری برای تصویب بودجه برای چیست؟

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب