1399/07/03-09:48

برنامه‌های درسی پنجشنبه ۳ مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

 برنامه‌های درسی پنجشنبه ۳ مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه ۳ مهر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش دولت بهار به نقل از وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز پنجشنبه ۳ مهرماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠ : سیستم اطلاعاتی و طراحی وب پایه ۱۱ رشته شبکه و نرم افزار شاخه فنی، حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩ : دانش فنی تخصصی پایه۱۲ رشته شبکه و نرم افزار شاخه فنی، حرفه ای

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ : دانش فنی پایه پایه ۱۰ رشته تربیت بدنی شاخه فنی، حرفه ای

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ : دانش فنی پایه ۱۰ رشته شبکه و نرم افزار شاخه فنی، حرفه ای

ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠ : درس ارتباط موثر پایه ١٠درس مشترک زمینه خدمات فنی،حرفه ای و کاردانش

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت١١:٣۵تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت١٢ تا١٢:٢۵فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠تفکر و سبک زندگی ( موضوع سکه و طلا )پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠تفکر و سبک زندگی ( موضوع نقاشی شاهزاده خانم) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶آمادگی دفاعی ( درس دوم پایه نهم)

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ :مدیریت کلاس شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر ۴

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧آمادگی دفاعی پایه١٠مشترک تمامی رشته ها

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠کارگاه کار آفرینی و تولیدپایه۱۱مشترک تمامی رشته ها

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨زیست شناسیپایه ۱۰رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠تا٢:٢۵ریاضی ۲پایه۱۱رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ریاضی ٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک همه رشته ها.

ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت۱۵درس عربی زبان قرآن۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قرآن۱پایه۱۰رشته علوم و معارف قرآنی

ساعت۱۶درس عربی زبان قران ۳پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۶:۳۰درس اول پیام های آسمانی پایه نهم متوسطه اول.

نظرات

اخبار مرتبط