اخبار مولدسازی

نقدی بر اصلاحیه آیین نامه اجرایی مصوبه مولدسازی دارایی های دولت

نقدی بر اصلاحیه آیین نامه اجرایی مصوبه مولدسازی دارایی های دولت

با وجود آنکه در ماده ۱۷ آئین نامه اصلاحی، کمیته ای متشکل از معاون اول قوه قضائیه، یکی ازنواب رئیس مجلس و بازرس ویژه رئیس جمهور جهت نظارت بر عملکرد هیات، دبیرخانه و مجری درنظر گرفته شده، عملکرد این کمیته با عنایت به ماده ۱۸ ...

1 سال پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب