اخبار بدهی

بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به ۲۹۴ هزار میلیارد تومان رسید

بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به ۲۹۴ هزار میلیارد تومان رسید

بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بر مبنای ارزش واقعی روز تا پایان سال ۱۳۹۸ به ۲۹۴ هزار و ۴۰۵ میلیارد تومان رسیده است که اگر اصل بدهی را نزدیک به ۱۰۸هزار میلیارد در نظر بگیریم، ۸۷/۵ هزار میلیارد تومان آن معادل ۸۱ درصد از ک...

3 هفته پیش