1399/04/09-19:29

احمدی نژاد و توده های عینیت گرا

احمدی نژاد و توده های عینیت گرا

توده های مردم بیشتر عین گرا هستند و در واقعیت زندگی می کنند. خواص از مردمند که در ذهن خود زندگی می کنند حال ممکن است آنچه در ذهن می پرورانند با یکدیگر متفاوت باشد اما نقطه اشتراکی همه این گروه ها ذهن گرا بودنشان است.

ملاک تصمیم گیری و پارادایم فکری انسان ها در جوامع مختلف را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد‌‌. انسان ها یا عقل و فکر خود را مبنای تصمیم گیری خود قرار می دهند یا احساس و عواطف خود را. به گروه اول ذهن گرا و به گروه دوم عین گرا می گویند. انسان های ذهن گرا که کم تعداد ترند، به آنچه که می پندارند درست تر است عمل می کنند .

اما انسان های عین گرا باید درستی را لمس کنند تا به آن باور کنند. ذهن گرا ها هر کدام خدایی در ذهن خود ساخته اند و دیگرانی که خدایشان را باور ندارند، کافر می دانند. اما عین گرا ها فقط به خدایی که برایشات کارایی داشته باشد معتقد می شوند. آنها سعی می کنند بهشت را در همین دنیا برای خود بسازند و برعکس ذهن گرا ها فقط منتظر بهشت اخروی نمی مانند.

توده های مردم بیشتر عین گرا هستند و در واقعیت زندگی می کنند. خواص از مردمند که در ذهن خود زندگی می کنند حال ممکن است آنچه در ذهن می پرورانند با یکدیگر متفاوت باشد اما نقطه اشتراکی همه این گروه ها ذهن گرا بودنشان است.

اصلاح طلبان و اصولگرایان، فارغ از درستی یا غلطی ایده هاشان، دو نمونه بارز از این گروه های ذهن گرا هستند‌. این گروه ها نیازهای واقعی و عینی مردم را نمی شناسند. برای همین نمی توانند نماینده واقعی و محبوب دل توده های مردم شوند. گویی اساسا در بین مردم زندگی نمی کنند. اما عموم مردم را گروه های عین گرا تشکیل می دهند. آنها به خوبی خادم خود را می شناسند. کسی که درد آنها را به صورت عینی حس می کند. خادم ملت کسی است که خود را جزیی از ملت بداند و با آنها و مانندشان زندگی کند.

در شرایط بد اقتصادی ماه های اخیر، این تشخیص عین گرایانه در مردم بیدار و برادر و خادم خود را خوب شناختند. آنها دوباره به جلوی درب منزل کسی رفتند که واقعا حرفشان را می شنید و احساسشان را درک می کرد. چرا به نزد کس دیگری نرفتند؟ چون کسی را محرم نمی دیدند. چون کسی حرفشان را نمیفهمید.

نکته اینجاست که در تفکر توحیدی باید روزی برسد که بتوان بین ذهن و عین جمع کرد و از هر دو طریق به نتیجه واحد رسید. اما تا آن زمان، عین گرایی بسیار مفید تر از ذهن گرایی به نظر می رسد.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب